KHIDMAT MASYARAKAT

Penyelidikan sosial

Pengenalan

􀁺 Mengetahui fenomena sosial

􀁺 Mewujud pengetahuan, memberi penerangan &

ramalan terhadap fenomena

􀁺 Melibat beberapa langkah:

􀁻Penentuan masalah

􀁻Pencarian fakta

􀁻Pemilihan beberapa penyelesaian

􀁻Penilaian penyelesaian

􀁻Pemilihan penyelesaian yg sesuai

Jenis-jenis penyelidikan

􀁺 Penyelidikan fakta

􀁻Bertujuan mendapat fakta

􀁻Contoh: sebelum pilih persatuan, kita bertanya

berkenaannya terlebih dahulu

􀁺 Penyelidikan interpretasi

􀁻Bertujuan membuat interpretasi kritis

􀁻Mendapat jawapan untuk “mengapa”

􀁻3 perkara yg perlu diberi perhatian:

􀁺Hujah berasaskan fakta

􀁺Hujah adalah terang dan logik

􀁺Satu kesimpulan umum akan dapat

Samb…

􀁺Penyelidikan menyeluruh

􀁻Pencaian fakta dgn teliti, mengikut teknik &

metodologi

􀁻5 perkara:

􀁺Masalah

􀁺Bukti yg mengandungi fakta-fakta

􀁺Analisis bukti bagi bentuk penyelesaian

􀁺Penggunana logik bagi menuju ke arah penyelesaian

􀁺Penyelesaian kepada masalah

2

Langkah-langkah proses penyelidikan

􀁺Permasalahan kajian

􀁻Mengenalpasti masalah & menentukan tajuk

􀁺Membuat cadangan

􀁻Cadangan untuk membuat penyelidikan

􀁻Perkara yg ada seperti tajuk, tuuan, hipotesis,

perbelanjaan dan jadual waktu penyelidikan.

􀁺Hipotesis

􀁻Kemungkinan kepada penyelesaian

􀁻Boleh diuji untuk ditolak atau diterima

Samb…

􀁺Teknik memungut data

􀁻Banyak cara seperti kajiselidik, kajian kes,

ujikaji dan penyelidikan tinjauan

􀁺Analisis data

􀁻Mentafsir data

􀁻Secara manual atau komputer (SPSS atau

SAS)

􀁺Kesimpulan

􀁻Kesimpulan dan rumusan berdasarkan bukti

analisis & interpretasi

Samb…

􀁺Menulis laporan

􀁻Proses terakhir

􀁻Persembah hasil penyelidikan

􀁻Ikut gaya yg ditetap oleh organisasi

􀁺Membuat laporan

􀁻Melapor penyelidikan seperti ikut gaya UKM

Kaedah penyelidikan

􀁺Kajilidik & tinjuan (survey)

􀁻Kaedah utama mendapat data

􀁻Data primer atau data asli

􀁻Menguna brg soal selidik, temubual dan

pemantauan

􀁻Di bahagi kepada 2

􀁺Tinjauan rentasan – kenal pasti sampel dahulu

􀁺Tinjauan membujur – kumpul data pada masa

berbeza utk melihat perubahan

3

Samb…

􀁻Langkah2 dalam tinjauan:

􀁺Menentukan objektif

􀁺Memilih item-item

• Soalan Tertutup

• Soalan terbuka

• Garis panduan membuat soal selidik (ujuk modul pg 13)

􀁺Menjalankan pra-ujian dan membaiki item

􀁺Mengirim soalselidik

􀁺Aktiviti susulan

􀁺Analisis

Samb…

􀁺Penyelidikan tinjauan melalui temuduga

􀁻Lebih baik kerana data dpt serta merta

􀁻Garis panduan

􀁺Pastikan objektif

􀁺Tentukan persampelan

􀁺Pastikan dpt kerjasama responden

􀁺2 jenis temuduga – berstruktur dan tidak berstruktur

􀁺Catat mengguna rakaman pita

􀁺Boleh juga guna telefon

Kandungan dalam laporan

􀁺 Tajuk kajian

􀁺 Jadual kandungan

􀁺 Ringkasan/abstrak

􀁺 Pendahuluan

􀁺 Kerangka teoritikal/metodologi

􀁺 Pemprosesan dan penganalisisan data

􀁺 Hasil penyelidikan

􀁺 Lampiran

􀁺 Bibliografi/rujukan

Contoh penyelidikan sosial

􀁺Kajian sejarah organisasi

􀁺Kajian kes pemerhatian

􀁺Sejarah lisan

􀁺Analisa situasi

􀁺Kajian kes klinikal

4

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: